Merhaba, güzel yazınız için çok teşekkür ederim. Ben de partner programa katılmaya çalışıyorum ve dediğiniz adımları tamamladım bir transfer hesabı oluşturdum. Fakat aynı şekilde Set up Payouts kısmında "We’re sorry, but the Medium Partner Program is unavailable in your location." uyarısı almaktayım. Burayı nasıl geçebilirim acaba yardımcı olur musunuz ?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store