Ahmet Buğra Karabacak merhaba, çok teşekkür ederim. Dediğinize katılıyorum ben de Spring data jpa ile başladım önce. Fakat yazdığım SQL query’leri bir türlü PostgreSQL column’larımı görmedi ve databasedeki table’larıma erişim sağlayamadım. Başka bir yöntem olan jdbc template’i kullandığımda database işlemlerimi hata almadan kolayca halledebildim. Bu sebeple buradan devam ettim.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store